Gedragscode

Gedragscode – Integriteitsverklaring

Beschermingsbewind Noord voert financieel beheer over het vermogen van cliënten. Het gaat hierbij vaak om kwetsbare mensen of mensen in kwetsbare posities.

Beschermingsbewind Noord verklaart dat hij in alle zaken die aan hem zijn toevertrouwd integer handelt. Integer handelen heeft niet alleen betrekking op cliënten maar ook op andere betrokkenen.

Beschermingsbewind Noord is onafhankelijk en heeft op geen enkele wijze commerciële belangen met derden die de belangen van cliënten kunnen schaden.

De integriteit van Beschermingsbewind Noord bestaat uit:

 • voldoen aan wetten, regels, normen en waarden van ‘ goed fatsoen’ alsmede de kwaliteitseisen van de rechtbank en de Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI);
 • besluitvaardig en doelgericht werken en de verantwoordelijkheid nemen voor genomen beslissingen;
 • zelfstandig oordelen, open staan voor anderen en niet veroordelen;
 • cliënten en andere betrokkenen als gelijkwaardige partners beschouwen;
 • cliënten eerlijk vertellen wat ze kunnen verwachten en geen verwachtingen wekken of in stand houden die niet kunnen worden nagekomen;
 • duidelijk communiceren zonder het maken van excuses en niet verschuilen achter wet- en regelgeving;
 • duidelijk afspraken maken en afspraken altijd nakomen;
 • geen informatie achterhouden waar een ander recht op heeft;
 • vertrouwelijke informatie geheim houden tenzij dit op grond van een wettelijk voorschrift niet mogelijk is of tenzij betrokkenen uitdrukkelijk schriftelijk toestemming hebben gegeven om de informatie te delen;
 • transparant en gedocumenteerd werken zodat op elk moment verantwoording mogelijk is;
 • belangenverstrengeling of zelfs de schijn daarvan vermijden;
 • geen gunsten van betrokkenen vragen of accepteren;
 • geen contacten in de privésfeer aangaan met cliënten.