Bewindvoering Assen

Bewindvoering Assen

Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms kan er met een bewind alleen over bepaalde goederen worden volstaan. In de aanvraag moet dan wel precies worden aangegeven om welke goederen het dan moet gaan. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon niet meer zelfstandig daarover beslissen. Hij mag bijvoorbeeld niet iets verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. Beslissingen moeten wel, zolang dat gaat, samen met de betrokkene worden genomen. De bewindvoerder gaat ook over het beheer van de goederen.

Beschermingsbewind Noord behartigt als bewindvoerder iemands financiële belangen. Kort na de benoeming tot bewindvoerder maken we een lijst met een beschrijving van alle goederen die onder bewind vallen. De hoofdtaak van een bewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind staat. Ook valt hieronder belastingaangifte doen, aanvragen van (bijzondere)bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget(PGB).

Beëindiging van beschermingsbewind geschiedt wanneer iemand zelf weer zijn belangen kan behartigen, als de periode voorbij is die de rechter heeft vastgesteld of bij overlijden.