Klachtenreglement

Klachtenreglement

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Beschermingsbewind Noord: Beschermingsbewind Noord. Adres: postbus 22, 9400 AA Assen.
 • Cliënt: een persoon waarvoor Beschermingsbewind Noord tot bewindvoerder, mentor of curator is benoemd of een persoon met wie Beschermingsbewind Noord een overeenkomst budgetbeheer heeft gesloten.
 • Bezwaar: een mondeling of schriftelijk aan Beschermingsbewind Noord ter kennis gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening van Beschermingsbewind Noord.
 • Klacht: een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij Beschermingsbewind Noord ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van Beschermingsbewind Noord.
 • Bezwaarmaker: de cliënt die een bezwaar heeft ingediend.
 • Klager: de cliënt die een klacht heeft ingediend.

 Artikel 2

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van Beschermingsbewind Noord. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van een bezwaar of klacht door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Correspondentie kan worden gericht aan Beschermingsbewind Noord. Postbus 22, 9400 AA Assen.

Bezwaren 

Artikel 3

Een bezwaar wordt binnen 10 werkdagen behandeld door Beschermingsbewind Noord. Beschermingsbewind Noord probeert het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de bezwaarmaker op te lossen. Is de bezwaarmaker niet tevreden gesteld dan kan hij/zij een klacht indienen.

Klachten 

Artikel 4

Een klacht kan alleen schriftelijk ingediend worden en moet tenminste voorzien zijn van:

naam en adres van de cliënt, datum, weergave/motivatie van de klacht en handtekening van de cliënt. Klachten die niet voorzien zijn van een datum krijgen de datum van de dag van ontvangst.

Artikel 5

Beschermingsbewind Noord bevestigt de ontvangst van de klacht binnen 5 werkdagen te rekenen vanaf de datum van de poststempel.

Artikel 6

De klacht wordt binnen vier weken behandeld door Beschermingsbewind Noord met inachtneming van het volgende:

 • Beschermingsbewind Noord hoort de cliënt.
 • Beschermingsbewind Noord lost de klacht zo mogelijk door bemiddeling op en deelt het resultaat daarvan schriftelijk mee aan de cliënt.
 • Beschermingsbewind Noord gaat na of de handelwijze waarover is geklaagd in strijd is met een wettelijk voorschrift, in overeenstemming is met de dienstverlening waartoe Beschermingsbewind Noord zich heeft verbonden (hierbij wordt verwezen naar de Gedragscode van Beschermingsbewind Noord) en/of na overweging van alle relevante feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.
 • De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele verdere maatregelen naar aanleiding van de bevindingen die ondernomen zijn of zullen worden.

Artikel 7

 • Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen als het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een half jaar voor indiening van de klacht heeft/hebben plaatsgevonden.
 • Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

Artikel 8

 • Als klager het niet eens is met de afwikkeling of uitkomst van de klacht dan wel met het feit dat de klacht niet in behandeling is genomen kan hij/zij in beroep gaan bij de Branchevereniging Horus. (Horus – Klachtenreglement 2022)
 • Als er sprake is van beschermingsbewind/curatele/mentorschap kan klager ten allen tijde een klacht indienen bij het toezichthoudende kantongerecht.

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking op 5 augustus 2013 en geldt voor onbepaalde tijd.